Van tekentafel tot praktijk

Thuisvoelen in superdiverse wijken

Amsterdam is sinds kort een zogenaamde ‘majority-minority city’: de autochtone bevolkingsgroep is een minderheid geworden. Welk effect heeft het leven in superdiversiteit op wijkniveau? Hoe creëer je sociale cohesie en welke rol kunnen buurtvoorzieningen hierin spelen?

Onderzoek toont aan dat diversiteit in een wijk voor spanningen onder bewoners kan zorgen. Buurtvoorzieningen, waar bewoners van verschillende achtergronden elkaar treffen, zouden kunnen bijdragen aan de sociale cohesie. Maar werkt dit ook in de praktijk, treffen niet met name gelijkgestemden elkaar in het buurthuis?

In de wetenschap wordt inmiddels gesproken van ‘parochial spaces’, ruimtes die semi-publiek en semi-privaat zijn, zoals bankjes in parken of de bibliotheek. Hoe kan dit soort plekken sociale cohesie aanjagen? Deze middag gaan we in op de rol die buurtvoorzieningen spelen in de wijk.

Over de sprekers

Lex Veldboer is lector stedelijk sociaal werken bij de Hogeschool van Amsterdam. Ook is hij penvoerder van de Werkplaats sociaal domein Amsterdam en omgeving. Hij richt zich met name op sociaal werk in Amsterdamse ontwikkelwijken en onderzoekt hoe de positie van deze stadsbewoners kan worden verbeterd. In het verleden was Veldboer ook actief als onderzoeker bij de UvA, Erasmus Universiteit Rotterdam en bij het Verwey-Jonker Instituut.

Marjolein Dördregter is projectleider Leef en leer! bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam. In die hoedanigheid ondersteunt zij (vrijwilligers)organisaties op het gebied van de basisvaardigheden taal, rekenen en digitaal. Eerder werkte zij als projectleider voor leefbaarheid- en participatieprojecten in verschillende Nederlandse (stads)wijken.

Rob Andeweg (moderator) is programmamanager HvA in de Stad bij de Hogeschool van Amsterdam. Vanuit dit programma zoekt hij de verbinding tussen het onderwijs en onderzoek van de HvA met de stad Amsterdam. Dit uit zich onder andere in een partnerschap met festival We Make The City. In het verleden is hij vanuit de HvA betrokken geweest bij het opzetten van de Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT) in aandachtswijken. Ook is hij auteur van het boek Bintjes binden de buurt waarin de rol van de aardappel als bindmiddel voor de buurt wordt beschreven.

Over deze programmareeks
Gerelateerde programma’s
15 12 20
Tussen commodificatie en ‘common’-ificatie
Wonen in de stad

De Gemeente Amsterdam is een aantal jaar geleden een beleidsweg ingeslagen om meer wooncoöperaties te steunen. Waar deze woonvorm in omringende landen als Duitsland met succes is gematerialiseerd, lijkt dat hier nog een ander verhaal. Lang niet iedereen kan op eigen kracht een kavel bemachtigen; zijn de ‘commons’ wel van iedereen?

Datum
Dinsdag 15 dec 2020 20:00 uur
Locatie
Online
17 09 20
Wie investeert in de stad?

Wie en wat gaan schuil achter de woningmarkt van Amsterdam, in verleden, heden en toekomst? Waar woningcorporaties en overheden in de twintigste eeuw belangrijke partijen waren, wordt woningbouw de laatste jaren – net als rond 1900 – overgelaten aan ‘de markt’. Wat betekent dit voor Amsterdam en wie maakt de komende periode de dienst uit in de stad?

Datum
Donderdag 17 sep 2020 17:00 uur
Locatie
Online